Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Từ khóa: buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép;di cư hôn nhân;hôn nhân có yếu tố nước ngoài;công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài

Ban Chính sách – Luật pháp
Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 04-39727925                                 Fax: 04-39713143
E-mail: luongthithuy2007@yahoo.com.vn
Chức năng: Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch tham gia xây dựng, giám sát các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới và phản biện xã hội.
Nhiệm vụ :
-    Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách, tham gia xây dựng luật pháp, chính sách có liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới ;
-    Tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội ;
-    Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách có liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới ;
-    Tham mưu, thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của phụ nữ theo phân cấp ;
-    Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ;
-    Tham mưu thực hiện phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ;
-    Các nhiệm vụ khác theo phân công của Thường trực Đoàn Chủ tịch và thủ trưởng cơ quan.
Các hoạt động liên quan trực tiếp :
- Tổng hợp và nghiên cứu thông tin; triển khai các chương trình can thiệp cụ thể về phòng chống buôn bán người và tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tốc nước ngoài ;
- Tham gia Tổ biên tập, Tổ công tác thực hiện các Hiệp định PCBBNVN;  tham gia xây dựng  pháp luật về phòng, chống mua bán người, hôn nhân có yếu tố nước ngoài;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng  về di cư an toàn, phòng chống buôn bán người; những hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về ;
- Tư vấn pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt  về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, phòng chống buôn bán người, và bình đẳng giới.